به سایت کلج خوش آمدید

                                                                                                                   If you cannot read the persian text on this web-site, please click    here

                                                        & follow the constructions

 

  براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

 کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد 

 

 (پائولو کوئلیو)

 

 

HOME : NEWS : KALLAJ: MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENTFAMILY : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

 

امشب شرابی نوشیدم

کافی نبود

کنیاک نوشیدم

تا فریاد زنم

فریاد درون

... ... فریاد میزنم

نعره میزنم

ناله میکنم

آیا فریاد رسی هست؟

من کیستم؟

من پر دردم

پر از فریاد و ناله

پر از فریاد های برنیامده

حال مرا درمی یابی؟

تو کجائی؟

بنما خود را

ظهورت را

وجودت را

نفست را

صدایت را

جلوه گری کن

تا در فریادم آمیخته شوی

تا فریادم را مامن باشی

تا فریادم را پاسخگو باشی

تا دردم را درمان باشی

تا خالی وجودم را پر کنی

پر کنی از عطر عشق

از عطر دوستی

از طراوت مهربانی

از وحود انسان

از لطافت زن......

صالح موسوی

چهارم اکتبر 2011

   

نوشته های من

 
 

 صالح موسوی  www.kallaj.com   Saleh Mousavi