به سایت کلج خوش آمدید

 

براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد

(پائولو کوئلیو)

 

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

ضرب المثل های ایرانی

 

 

به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم !

بهر كجا كه روي آسمان همين رنگه !

به يكي گفتند : سركه هفت ساله داري ؟ گفت : دارم و نميدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر ميدادم هفت ساله نميشد !

پا را به اندازه گليم بايد دراز كرد !

پياده شو با هم راه بريم !

تعارف كم كن و بر مبلغ افزا !

توي دعوا نون و حلوا خير نميكنند !

جواب ابلهان خاموشيست !

جوجه را آخر پائيز ميشمرند !

چار ديواري اختياري !

چاقو دسته خودشو نميبره !

چاه كن هميشه ته چاهه !

چاه مكن بهر كسي، اول خودت، دوم كسي !

چراغي كه به خونه رواست، به مسجد حرام است !

چيزي كه عوض داره گله نداره !

خال مهرويان سياه و دانه فلفل سياه --- هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا ؟!

خدا گر ببندد ز حكمت دري --- ز رحمت گشايد در ديگري !

خدايا آنكه را عقل دادي چه ندادي و آنكه را عقل ندادي چه دادي ؟ ((خواجه عبدالله انصاري ))

درخت هر چه بارش بيشتر بشه، سرش پائين تر مياد !

درد، كوه كوه مياد، مومو ميره !

در دنيا هميشه بيك پاشنه نميچرخه !

در ديزي وازه، حياي گربه كجا رفته !

درس اديب اگر بود زمزمه محبتي --- جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را .

در عفو لذتيست كه در انتقام نيست !

در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست ! ((‌ حافظ شيرازي ))

درم داران عالم را كرم نيست --- كريمان را بدست اندر درم نيست !

در، هميشه بيك پاشنه نميگرده !

دست بالاي دست بسيار است .

دشمن دانا بلندت ميكند --- بر زمينت ميزند نادان دوست !

دشمن دانا كه غم جان بود --- بهتر از دوست كه نادان بود . ((‌ نظامي ))

دود از كنده بلند ميشه !

دوصد گفته چو نيم كردار نيست !

ديوار موش داره ، موش هم گوش داره !

ديوانه چو ديوانه به بيند خوشش آيد !

ذره ذره جمع گردد وانگهي دريا شود .

روزگار است اينكه گه عزت دهد و گه خوار دارد --- چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد .(( قائم مقام فراهاني ))

زبان خوش، مار را از سوراخ بيرون ميآورد !

زخم زبان از زخم شمشير بدتره !

زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز!

زمستان رفت و رو سياهي به زغال موند !

سالي كه نكوست از بهارش پيداست !

سر بيگناه، پاي دار ميره اما بالاي دار نميره !

سر را با پنبه ميبرد !

سرش بوي قرمه سبزي ميده !

سرش توي لاك خودشه !

سركه نه در راه عزيزان بود --- بار گرانيست كشيدن بدوش ! (( سعدي ))

سري كه عشق ندارد كدوي بي بار است . (( لبي كه خنده ندارد شكاف ديوار است ... ))

سنگ مفت، گنجشك مفت !

شتر را گفتند : چرا گردنت كجه ؟ گفت : كجام راسته !

شتر مرغ را گفتند : بار بردار . گفت : من مرغم . گفتند : پرواز كن . گفت : من شترم !

شريك اگر خوب بود خدا هم شريك ميگرفت !

شنونده بايد عاقل باشه !

ضرر را از هر جا جلوشو بگيري منفعته !

عاقبت جوينده بابنده بود ! (( مولوي)) عاقبت گرگ زاده گرگ شود --- گر چه باآدمي بزرگ شود . (( سعدي ))

عالم بي عمل، زنبور بي عسله !

عالم شدن چه آسون آدم شدن چه مشكل !

عبادت بجز خدمت خلق نيست --- به تسبيح و سجاده و دلق نيست ! (( سعدي ))

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد !

عشق پيري گر بجنبد سر به رسوائي زند !

عقل كه نيست جون در عذابه !

علاج واقعه پيش از وقوع بايد كرد .

علف بدهان بزي بايد شيرين بياد !

فلفل نبين چه ريزه بشكن ببين چه تيزه !

فواره چون بلند شود سرنگون شود !

قاطر را گفتند : پدرت كيست ؟ گفت : اسب آقادائيمه !

قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهري .

قربون برم خدا رو، يك بام و دو هوا رو، اينور بام گرما را اون ور بام سرمارو !

قوم و خويش، گوشت هم را ميخورند استخوان هم را دور نميندازند .

كار از محكم كاري عيب نميكنه !

كارد، دسته خودشو نمي بره !

كار، نشد نداره !

كار هر بز نيست خرمن كوفتن --- گاو نر ميخواهد و مرد كهن .

كاري بكن بهر ثواب - نه سيخ بسوزه نه كباب !

كاسه گرمتر از آش !

كاشكي را كاشتند سبز نشد !

كافر همه را بكيش خود پندارد !

كاه از خودت نيست كاهدون كه از خودته !

كجا خوشه؟ اونجا كه دل خوشه !

كدخدا را ببين ، ده را بچاپ !

كرم داران عالم را درم نيست --- درم داران عالم را كرم نيست !

كرم درخت از خود درخته !

كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من !

كسي كه خربزه مي خوره، پاي لرزش هم ميشينه !

كفگيرش به ته ديگ خورده !

كلاغ آمد چريدن ياد بگيره پريدن هم يادش رفت !

كمال همنشين در من اثر كرد --- وگر نه من همان خاكم كه هستم . [‌[ سعدي]]

كم بخور هميشه بخور !

كنار گود نشسته ميگه لنگش كن !

كند همجنس با همجنس پرواز ! (( كبوتر با كبوتر باز با باز ...))

كوزه گر از كوزه شكسته آب ميخوره !

كوه بكوه نميرسه، آدم به آدم ميرسه !

گر بدولت برسي مست نگردي مردي !

گربه دستش به گوشت نميرسه ميگه بو ميده !

گر در يمني چو با مني پيش مني --- ور پيش مني چو بي مني در يمني !

گرد نام پدر چه ميگردي ؟ --- پدر خويش باش اگر مردي ! ‌[[ سعدي]]

گيرم پدر تو بود فاضل --- از فضل پدر تو را چه حاصل ! ‌[[ نظامي]]

لالائي ميدوني چرا خوابت نميبره !

لب بود كه دندون اومد !

لقمان حكيم را گفتند : ادب از كه آموختي ؟ گفت : از بي ادبان ! [[گلستان سعدي]]

ليلي را از چشم مجنون بايد ديد !

ما اينور جوب تو اونور جوب !

مار بد بهتر بود از يار بد !

مار پوست خودشو ول ميكنه اما خوي خودشو ول نميكنه !

مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد ميترسه !

ما صد نفر بوديم تنها، اونها سه نفر بودند همراه !

مال خودت را محكم نگهدار همسايه را دزد نكن !

ماه هميشه زير ابر پنهان نميمونه !

ماهي رو هر وقت از آب بگيري تازه است !

مرغ همسايه غازه !

مرغ يه پا داره !

مرگ خوبه اما براي همسايه !

مرگ يه بار شيون يه بار !

معما چو حل گشت آسان شود !

من آنچه شرط بلاغ است با تو ميگويم --- تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال . [[ سعدي ]]

من از بيگانگان هرگز ننالم --- كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد . [[ حافظ]]

من ميگم نره تو ميگي بدوش !

مهمون تا سه روز عزيزه !

مهمون مهمون و نميتونه ببينه صاحبخونه هر دو را !

ميون دعوا حلوا خير نمي كنند !

مي بخور، منبر بسوزان، مردم آزاري مكن !

ميوه خوب نصيب شغال ميشه !

ميهمان راحت جان است و ليكن چو نفس --- خفه سازد كه فرود آيد و بيرون نرود !

نابرده رنج گنج ميسر نمي شود --- مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد !

نفسش از جاي گرم در مياد !

نوشدارو بعد از مرگ سهراب !

نوكه اومد به ببازار كهنه مي شه دلازار !

نون اينجا آب اينجا - كجا بروم به از اينجا ؟

نونش توي روغنه !

نه به اون شوري شوري نه باين بي نمكي !

نه بر مرده بر زنده بايد گريست

نه در غربت دلم شاد و نه روئي در وطن دارم !

نه راه پس دارم نه راه پيش !

نه سر پيازم نه ته پياز !

نيش عقرب نه از ره كين است --- اقتضاي طبيتش اين است !

نيكي و پرسش ؟!

واي به وقتي كه بگندد نمك !

وعده سر خرمن دادن !

وقت مواجب سرهنگه، وقت كار كردن سربازه !

وقتي كه جيك جيك مستونت بود ياد زمستونت نبود ؟!

هر جا كه پري رخيست ديوي با اوست !

هر جا كه نمك خوري نمكدون نشكن !

هر چه بخود نپسندي بديگران نپسند !

هر چه بگندد نمكش ميزنند --- واي به وقتي كه گندد نمك !

هر چه به همش بزني گندش زيادتر ميشه !

هر چه پول بدي آش ميخوري !

هر چه پيش آيد خوش آيد !

هر چه رشتم پنبه شد !

هر چه عوض داره گله نداره !

هر چه كني بخود كني گر همه نيك و بد كني !

هر چه ميگم نره، بازم ميگه بدوش !

هر چيز كه خوار آيد يكروز به كار آيد !

هر رفتي، آمدي داره !

هر سخن جائي و هر نكته مقامي دارد !

هر سرازيري يك سر بالائي داره !

هر كه بامش بيش برفش بيش !

هر كه به اميد همسايه نشست گرسنه ميخوابه !

هر كه تنها قاضي رفت خوشحال بر ميگرده !

هر كه خربزه ميخوره پاي لرزش هم ميشينه !

هر كه دست از جان بشويد هر چه در دل دارد گويد !

هر كه را طاووس بايد جور هندوستان كشد !

هر كه را ميخواهي بشناسي يا باهاش معامله كن يا سفر كن !

هر كه نان از عمل خويش خورد --- منت از حاتم طائي نبرد !

هر كي بفكر خويشه كوسه بفكر ريشه !

هر كي كه زن نداره،آروم تن نداره !

هر گردي گردو نيست !

هر گلي زدي سر خودت زدي !

هزار تا چاقو بسازه يكيش دسته نداره !

هزار دوست كمه، يك دشمن بسيار !

هشتش گرو نه است !

هلو برو تو گلو !

هم از توبره ميخوره هم از آخور !

همان آش است و همان كاسه !

هم خدا را ميخواهد هم خرما !

هم فاله و هم تماشا !

هم لحافه و هم تشك !

همه سروته يه كرباسند !

هميشه شعبان ، يكبا ر هم رمضان !

هيچ بقالي نميگه ماست من ترشه !

هيچ گروني بي حكمت نيست ! هيچ ارزوني بي علت نيست !

يكي رو تو ده راه نمي دادند سراغ كدخدارو ميگرفت !

يك بز گر گله را گر ميكند !

يه دست صدا نداره !

يه ديوانه سنگي به چاه ميندازه كه صدعاقل نميتونه بيرون بياره !

يه سوزن بخودت بزن و يه جوالدوز به مردم !

يه كلاغ و چهل كلاغ !

يه گوشش دره يه گوشش دروازه !

يه مو از خرس كندن غنيمته !

بازگشت به صفحه اصلي

بازگشت به فهرست صفحه سرگرمی

بالا

 

صالح موسوی www.kallaj.com Saleh Mousavi