به سایت کلج خوش آمدید

 

 

 

  براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

 کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد 

 

 (پائولو کوئلیو)

 

 

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

نوشته های من

در این صفحه فقط نوشته های شخصی مرا میتوانید بخوانید

با کلیک به عنوان مورد نظرتان، میتوانید متن مربوطه را مطالعه کنید

به این مطلب توجه داشته باشید که من نه نویسنده ام و نه شاعر. من فقط تراوشات ذهنی خود را در قالب نثر گونه و احساسات قلبی خود را در قالب نظم گونه و یا در شکل انشای منظوم، به روی کاغذ می آورم. پس همه نوشته های مرا میشود انشاءهای نامنظوم و انشاءهای منظوم نامید و بس.  کاری که من میکنم هر کس دیگر نیز میتواند بکند. نوشته های من مربو ط به زمان خاص خود میباشند و ممکن است بعدها خود من هم با آنها موافق نباشم

---------------------

 

 

نوشته های نثرگونه

 

 

نوشته های نظم گونه

 

سفرهای من

       

 

-------------------------------------

 

عشق

نظرات شما در مورد نوشته های من

نظرات شما در مورد سایت کلج

بازگشت به صفحه اصلي

 

بالا

 

 صالح موسوی  www.kallaj.com   Saleh Mousavi