kallaj

     

نوشته های من

عقل و احساس

احساس من

اسبی جوان و چابک و چموش

عقل من

خارهائی تیز و برنده بر سر راه

و من

سوار بر اسب احساس

و مواجه با خارهای تیز راه

روز من

نبرد میان عقل و احساس

شب من

درمان زخم های آن نبرد خونین

و زندگی

سراسر درد و رنج و غم

خوش آن روزی

که اسب من شود آرام

و خارها نیز بباشند گل

و روز من

پیوند میان عقل و احساس

و شب من

خفتن در آرامش آن پیوند

و زندگی

سراسر بهره مند از لذت پیوند