kallaj

     

دیو و فرشته

دیو را باید راند

گهی با انقلاب

و گاه با شیوه هائی گونه گون

اما نباید گمان کرد

دیو چو بیرون رود

فرشته درآید

در اینکه دیو را باید راند

تردید نباید

اما اینکه بعد از دیو فرشته درآید

تردید باید

درآمدن فرشته سعادتی است

اما درنیامدنش نیز

هر چند که نقصان است

ولی فاجعه نیست

بل آن نیز نعمتی است

نعمت... نبود دیو

صالح موسوی

30.06.1994