kallaj

     

عشق چیست؟

میراث خویشتن را رها کردن

ز هر چه گذشتن

ز هر که بریدن

ز خود فرا شدن

به یار پیوستن

_ حتی اگر رویائی بیش نباشد _

در رویا زیستن

به عشق اندیشیدن

به یار دل بستن

ز یار گسستن

در تنهائی و غم نشستن

درد هجران کشیدن

زانوی غم بغل کردن

در انتظار نشستن

با اشک چهره شستن

با فراق همنشین بودن

با درد مانوس بودن

ز هر چه گسستن

به امید پیوستن

دیوانه بودن

با خود و با دیوار سخن گفتن

و

با هجران زیستن

صالح موسوی

07.12.1992