kallaj

     

عشق و زندگی

زندگی و عشق

 مکمل همدیگرند

زندگی بدون عشق

زیستن در ابهام است

سردرگمی و حیران است

پریشانحالی و درماندگی است

و آنکس که زیستی بی عشق پیشه کند

می زید چرا که باید زیست کند

نه از برای آنکه میخواهد زیست کند

و آنگاه زیستن را پوچ می یابد

و اما عشق بدون زندگی

خواب و خیال است

در تجسم و در رویا زیستن است

چرا که عشق در زندگی معنا می یابد

چرا که عشق در زندگی پویا می گردد

و بدون آن میرا میشود

زندگی را عشق پویا می سازد

و عشق را نیز زندگی

زندگی است که به عشق حیاتی واقعی میبخشد

و عشق است که به زندگی شور و ایمان میبخشد

ولی من در اینجا تضادی نیز بین عشق و زندگی میبینم

و آن تضاد این است

عشق با از بین رفتن زندگی

برایش مرگی متصور نیست

ولی زندگی را بدون عشق

مرگ گریبانکیر است

صالح موسوی

22.07.1993