kallaj

     

هستی

مفهوم هستی

یعنی بودن

و در بودن

کوشیدن

و نه درجا زدن

و در کوشیدن

راه جستن

برای رفتن

و نه ماندن

مفهوم هستی

یعنی رفتن

و در رفتن

پیوستن

و نه بیهوده پیمودن

و در پیوستن

پیوند با عشق کردن

پیمان با عشق بستن

و نه از تنهائی گریختن

و در عشق فدا کردن

و نه به خواسته خویش رسیدن

و در فدا کردن

به «ما» تبدیل شدن

و نه به «من» رسیدن

و نه به «تو» رسیدن

صالح موسوی

15.07.1994