kallaj

     

شکست

من شکست خود را باور میکنم

می پذیرم که تا امروز شکست خورده ام

اما نمی پذیرم کاین شکست

مرا در تمامیت خویش خمیده کند

تکلیف من چیست؟

تکلیف من سر برون آوردن

از میان خرابی های این شکست است

برخاستن و قد راست کردن است

ولی من هرگز صورتم را با سیلی سرخ نخواهم کرد

چرا که معتقدم

یا باید صورتم در مسیر طبیعی خویش سرخ شود

و یا اگر امکانی برایش متصور نیست

باید که به زردی گراید

اینکه سرخی نصیبم باشد یا زردی

کاری است که بر من و سرنوشت من مربوط است

و من تلاش خویش خواهم نمود

اگر موفق شدم

کانوقت میتوانم آثار شکست را از بین ببرم

ولی اگر موفق نشدم

باز از کار خویشتن راضی ام

چرا که مسئولیت خویش را انجام داده ام

و البته توکل بر خدا دارم

صالح موسوی

27.09.1993