www.kallaj.com

     

میعاد با پروین اعتصامی

پروین اعتصامی در 25 اسفند 1285 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد. در سال 1291 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد

پروین تحصیلات ابتدائی را در تهران گذراند. دستور زبان فارسی و قواعد عربی را نزد پدر آموخت. از شش سالگی در محفل ادبی پدرش که با حضور بزرگانی چون ملک اشعراء بهار و بسیاری از اهل ادب تشکیل می یافت حاضر بود

پروین تحصیلات متوسطه را در مدرسه امریکائی در تهران به پایان برده و زبان و ادبیات انگلیسی را خوب یاد گرفت. در سن 28 سالگی با پسرعموی پدرش ازدواج کرد که ازدواج ناموفقی بود و به طلاق منجر شد

دیوان اشعار پروین برای اولین بار در سال 1314 منتشر شد

پروین دارای سه نوع شعر هست

قصاید کوتاه و بلندو تمثیل ها و حکایات، و مثنوی های کوتاه

پروین از شاعرانی چون ناصرخسرو و مولوی الهام میگرفت

پروین عقیده مطلق و قطعی به قضا و قدر و سرنوشت داشته و به تهیدستان و یتیمان توجه خاص داشته و در اشعارش از آنها نام میبرد

پروین گفته: شعرهایم را وقتی مینویسم که دیگر در ذهنم از حفظ شده ام. قبل از نوشتن شعر، مدتها باخود آن زندگی میکنم

پروین یک شاعر ایده آلیست بوده و مروج اخلاق بود. آرزوهای او زندگی خوب بدون ظلم و ستم و کینه و دشمنی بود. آرزوی اجتماعی سراسر دوستی و پاکی و محبت و صفا و وفا

پروین در اشعار خود سعی میکند که به دفاع از محرومان و رنج دیدگان و ستم کشیدگان جامعه برخیزد. او همدرد مهربانی برای همه کودکان، یتیمان و تهیدستان است

ملک اشعراء بهار در مورد پروین میگوید: اشعار پروین ترکیبی است از دو سبک معنوی و لفظی، آمیخته با سبکی مستقل. و آن دو یکی شیوه شعرای عراق و فارس بویژه شیخ سعدی، و دیگر شیوه شعرای خراسان خاصه ناصر خسرو است

علامه محمد قزوینی در نامه ای به پدر پروین مینویسد: .... در قحط الرجال فضل و ادب یک چنین ملکه النساء الشواهر در مرکز ایران ظهور کرده و سرودن چنین اشعاری در درجه اول از فصاحت و سلامت و متانت که لفظا و معنا و فکرا با بهترین قصاید اساتید و مخصوصا ناصرخسرو (که گویا بیشتر شیوه مطمع نظر خانم بوده است) دم برابر میزند و موفق گشته است

لطافت و زیبائی در همه اشعار پروین محسوس است

پروین در روز سوم فروردین 1320 بدون هیچ سابقه مریضی در بستر بیماری افتاد و 13 روز بعد از آن در سن 34 سالگی بدرود حیات گفت

یادش گرامی باد

منتشر شده در ماهنامه خانواده، چاپ نروژ، آبان 1377

نوشته های من